Regulamin

Zwroty:

 

1) Do 5 dni przed datą rozpoczęcia warsztatów można ubiegać się o jednorazowy zwrot 75% kosztów opłaty

uiszczonej za udział dziecka w warsztatach Best Effect.

2) Nie przewiduje się zwrotów kosztów za warsztaty w przypadku gdy dziecko jest nieobecne w dzień warsztatów,

jeśli nie miało miejsca wcześniejsze powiadomienie o odwołaniu uczestnictwa.

 

Zmiany w programie warsztatów:

 

W przypadku niewystarczającej liczby uczestników danego warsztatu, Szkoła Językowa Best Effect zastrzega sobie

prawo jego odwołania, gwarantując jednocześnie zwrot całości wniesionej opłaty.

Poprzez podpisanie formularza zgłoszenia, akceptuje Pan/Pani warunki i regulamin uczestnictwa w warsztatach

językowych oraz wyraża zgodę na gromadzenie oraz przetwarzanie przez Szkołę Językową Best Effect

przekazanych danych osobowych – zarówno teraz jak i w przyszłości – do celów wymienionych poniżej.

 

Zgromadzone dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 

• Administracyjnych związanych z dostarczeniem kursów językowych

• Marketingowych związanych z działalnością Szkoły Językowej Best Effect

• Podczas lekcji oraz zajęć dodatkowych w Szkole Językowej Best Effect, nauczyciele mogą robić zdjęcia lub

nagrywać filmy w ramach projektów edukacyjnych, do produkcji materiałów promocyjnych lub w celach

szkoleniowych. Szkoła Językowa Best Effect może wykorzystać wizerunek Pani/Pana dziecka do celów promocji

swojej działalności. Wykorzystanie wizerunku może obejmować umieszczanie ich w publikacjach, na stronach

internetowych oraz w materiałach promocyjnych przygotowywanych przez Szkołę Językową Best Effect.

Zgadzam się na wykorzystanie przez Szkołę Językową Best Effect wizerunku mojego dziecka do celów

wymienionych powyżej.

 

Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych obowiązującymi na terenie Polski, Szkoła Językowa

Best Effect jest zobowiązana do przetwarzania danych osobowych w sposób zapewniający ich poufność i

bezpieczeństwo oraz wyłącznie w oznaczonych celach. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Językowa

Best Effect.