Stwarzamy w klasie naturalne sytucje z życia sprzyjające wzajemnej komunikacji.
Ułatwiamy zapamiętywanie słów i zwrotow przy pomocy kojarzenia ich z ruchem, muzyką i obrazem.
Stosujemy metodę dramy czyli odgrywania ról w scenkach i przedstawieniach.
Wykorzystujemy najlepsze wydawnictwa językowe oraz oryginalne materiały dźwiekowe i wizualne.
Dzieci wykonują również prace manualne wykorzystujące różne zmysły w procesie nauczania.
Nasze zajęcia oparte są na intensywnym programie nauczania, zakladajacym maksymalne poszerzenie słownictwa i umiejetności komunikacyjnych. Rozwijamy również umiejętność rozumienia ze słuchu, poprawnej wymowy i czytania.
Stopniowo wprowadzamy zagadnienia gramatyczne niezbędne w rozwijaniu umiejetności pracy z dłuższym tekstem i tworzenia własnych coraz bardziej rozbudowanych wypowiedzi ustnych i pisemnych.
Porozumiewamy się z uczniami prostym językiem, z dużą liczbą powtórzeń – tak jak rodzice mówią do dziecka, ucząc je języka ojczystego.
Zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkoły podstawowej, gimnazjalnej oraz średniej.
Kursy dostosowane nie tylko do wieku ale również do poziomu języka jaki reprezentują w chwili pojawienia się w szkole.
Dzieci przechodzą ustny i pisemny test diagnostyczny, na podstawie którego przydzielane są do odpowiednich grup.
W grupie jest od 5 do 7 osób. Zajęcia w tekiej grupie zapewniają odpowiednią dynamikę pracy oraz indywidualne podejście do kazdego uczestnika kursu.
Rok szkolny trwa od września do czerwca. Zajęcia w zależności od grupy wiekowej odbywają się jeden
lub dwa razy w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach popołudniowych w zależności od
potrzeb uczestników. Lekcje odbywają się wg rocznego rozkladu zajęć.
W roku szkolnym odbywają się 72 spotkania pod opieką doświadczonych lektorów ( dwie jednostki
lekcyjne tygodniowo ) lub 36 spotkań ( jedna jednostka lekcyjna tygodniowo ). Jednostka lekcyjna liczy
50 minut. Dla dzieci przedszkolnych 45 minut.
Opłata w ciągu roku podzielona jest na 10 równych rat miesięcznych.
Niewielką opłatę stanowi podręcznik, z którego korzystają dzieci podczas kursu. Szkoła również
dostarcza własne materiały dydaktyczne.
Rodzice mają stałą możliwość kontaktu telefonicznego i mailowego z lektorem prowadzącym oraz
dyrektorem szkoły.
Cena kursu wynosi:
Dzieci 4-7 lat: 120 zł za miesiąc
Dzieci 8-15 lat: 160 zł za miesiąc
Udzielamy 5% rabatu dla tych, którzy polecą nam swoich znajomych. Rodzeństwo 10% zniżki.
W ramach programu Karta Dużej Rodziny udzielamy rabatów w wysokości 10% na drugie i kolejne dziecko tej samej rodziny.
Pod numerem telefonu: 609 307 632.
Bądź przez formularz kontaktowy na dole tej strony.